5910803396034560
LYRA德國洞洞三角鉛筆 一桶48支(暇疵品) LYRA德國洞洞三角鉛筆 一桶48支 🔥改善寫字手勢🚸 原價: $78/桶 ‼️平均$1.6/支‼️ (因膠桶有裂紋/破裂情況, 鉛筆無損壞情況, 所以以特價$70/出售。) 呢排小朋友留屋企多,都會操下寫字✍️畫下線條,有支好既鉛筆都好重要👍🏻 LYRA德國洞洞三角鉛筆設計適合左手或右手小朋友使用👍🏻👍🏻獨特的 Product #: branjomart-LYRA德國洞洞三角鉛筆 一桶48支(暇疵品) 2023-10-01 Regular price: $HKD$70.0 Available from: Bran & Jo Mart生活百貨In stock