6487718552010752
Gakken Sta:Ful牌手工藝紙製小型扭蛋機 Gakken Sta:Ful牌手工藝紙製小型扭蛋機 #手工藝 #想像力 #玩具 #日本🇯🇵 俾小朋友喺屋企消磨時間 都可以考慮需要組合嘅手工藝☺️ ✨ ✋🏻 簡單拼合唔會用到尖銳產品更加安全😚 ✋🏻 迷你扭蛋機非常特色又實用放喺屋企都好特別⭐ ️ 小朋友可以😌 🍑 用來做遊戲工具🧰 🍑 決定小朋友嘅獎勵 Product #: branjomart-Gakken Sta:Ful牌手工藝紙製小型扭蛋機 2023-09-27 Regular price: $HKD$95.0 Available from: Bran & Jo Mart生活百貨In stock